Home » Contactos

ContactosMóvil: 660476603-660476605
* Campos obligatorios

Nome / Nombre*

Apelidos / Apellidos*

Correo Electrónico*

Teléfono

Comentario

Habiendo leído la presente información sobre privacidad* autorizo el tratamiento de los datos personales comunicados.
PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade co establecido no Art. 5 da Lei Orgánica 15/1999 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida de datos informámoslle dos seguintes extremos:
- Os datos de carácter persoal que nos subministra nesta e noutras comunicacións mantidas con vostede serán obxecto de tratamento nos ficheiros responsabilidade de Kompás Enxeñeiros, S.L.
- A finalidade do tratamento é a de xestionar de forma adecuada a prestación do servizo que nos require. Así mesmo estes datos non serán cedidos a terceiros, salvo as cesións legalmente permitidas.
- Os datos solicitados a través desta e doutras comunicacións son de subministro obrigatorio para a prestación do servizo. Estes son adecuados, pertinentes e non excesivos.
- A súa negativa a subministrar os datos solicitados implica a imposibilidade de prestarlle o servizo.
- Así mesmo, informámoslle da posibilidade de exercitar os correspondentes dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición de conformidade co establecido na Lei 15/1999 ante Kompás Enxeñeiros, S.L. como responsables do ficheiro. Os dereitos mencionados pódeos exercitar a través dos seguintes medios: oficina@kompas-sl.com


De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Kompás Enxeñeiros, S.L.
- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
- Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de prestarle el servicio.
- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Kompás Enxeñeiros, S.L. como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: oficina@kompas-sl.com
Introduzca el texto de la imagen*